Despre noi

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ TIMIȘ – ÎN SPRIJINUL COPIILOR ȘI

TINERILOR CAPABILI DE PERFORMANȚE ÎNALTE

Centrul Județean de Excelenţă Timiş, numit, în continuare, CJEXTM, este unitate de învăţământ cu personalitate juridică înfiinţată prin OMEN nr. 4809/22.10.2014, funcţionează în condiţiile Legii Educaţiei Naţionale nr1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată de către Ministrul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, prin OMECTS nr. 5577/07.10.2011, precum şi în baza Regulamentului de Organizare şi de Funcţionare al CJEXTM.

Obiectivele fundamentale ale activității CJEXTM sunt următoarele:

I. Asigurarea condițiilor optime de pregătire, de dezvoltare, de afirmare şi de consacrare a copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte din județul Timiș;

II. Elaborarea și aplicarea unor strategii și politici pentru selecția, pregătirea, susținerea, motivarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, precum și pentru selecția și motivarea cadrelor didactice pentru desfășurarea activităților de înaltă performanță;

III. Respectarea dreptului l
a educație și instruire diferențiată pentru elevii supradotați, capabili de performanță înaltă, din județul Timiș;

IV. Valorificarea potențialului intelectual și creativ al generației tinere, în scopul constituirii unui nucleu de perspectivă în comunitatea noastră, pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a județului Timiș;
În scopul asigurării accesului la educație diferențiată al copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, CJEXTM are următoarele atribuții:

• Elaborează strategii de identificare și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte;
• Inițiază acțiuni de identificare și selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte;

În scopul asigurării pregătirii diferențiate a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, CJEXTM are următoarele atribuții:

• Elaborează programe de pregătire diferențiată a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, în colaborare cu specialiști din învățământul universitar și preuniversitar, pe discipline, arii curriculare sau domenii științifice, artistice, tehnice și sportive și le propune spre aprobare atât inspectorilor școlari din ISJ Timiș cât și specialiștilor din instituțiile de învățământ universitar cu care

CJEXTM încheie parteneriate de colaborare.

• Constituie, anual, grupele de pregătire diferențiată a elevilor selectați și asigură

pregătirea acestora;

• Selectează și încadrează, anual, profesorii lectori și profesorii coordonatori ai

grupelor de pregătire diferențiată;

• Monitorizează întreaga activitate de selecție, pregătire și evaluare a elevilor care

frecventează CJEXTM;

• Elaborează proiecte în vederea asigurării resurselor financiare, materiale,

curriculare și informaționale necesare desfășurării activității;

• Elaborează şi asigură implementarea unor programe de parteneriat cu diverse

instituţii din ţară şi din străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu

comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare

educării diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;

• Dezvoltă programe proprii de cercetare didactică şi organizează conferinţe care au

ca temă activităţile specifice centrului de excelenţă;

• Poate organiza, anual, tabere de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de

performanţe înalte, pe discipline, în limita bugetului disponibil;